Nordre Gommershaugen 9

Visning

6 100 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

6 110 710

P-rom

85 KVM

Antall rom

3 Soverom

Nordre Gommershaugen 9

Nordre Gommershaugen 9 | Gunstig rente fra Husbanken | Et prosjekt med arkitektonisk særpreg

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Nordre Gommershaugen 9 6 100 000 10 712 2 250
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 2
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
85 / 90 / 0 KVM Eiet tomt, 0 KVM 60220261

Om prosjektet

Innhold og standard

Prosjektet i Nordre Gommershaugen 9 inneholder 19 leiligheter fordelt i to bygg.
Tre av boligene fordeler seg over to plan og enkelte leiligheter byr på generøs takhøyde. Alle boligene vil få en meget god og tidsriktig standard. Kjøkkenløsningene utstyres med en elegant innredning fra Svane Kjøkkenet med integrerte hvitevarer.

Les mer på prosjektets hjemmeside: www.gommershaugen.no

Gunstig finansiering i Husbanken

Gommershaugen er tilrettelagt for markedets gunstigste finansiering med lånemulighet i Husbanken. Dette gjelder leiligheter med bruksareal til og med 100 kvm.
Finansiering i Husbanken gir lave og forutsigbare lånekostnader.
Lån i Husbanken kan gis med opp til 80-85% av boligens kjøpesum med maksimum 30 års løpetid, hvorav inntil 8 år kan gjøres avdragsfrie.
Avdragsfrihet må søkes sørskilt og vurderes fra sak til sak.
Husbankens flytende rentesats er p.t 1,7%. (Økes til 2,4% fra 1.1.2023)
Dette er markant lavere enn andre bankers rente.

Eksempel ved kjøp av seksjon 2 (82 kvm BRA) dersom avdragsfrihet innvilges:

Kjøpesum 5.600.000
85% belåning: kr 4.760.000
Månedlig låneutgift ved 2,4% rente: kr 9.550

Søknad i forhold til lån i Husbanken utformes i regi av utbygger i samspill med kunde. Utbygger har hatt et langt og godt samarbeid med Husbanken og vil tilrettelegge for en oversiktlig og god søkeprosess.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv., ferdigstilles samtidig med boligene. Felles uteområder for leilighetene blir med vedtektsfestet bruksrett. Arealene blir levert opparbeidet og beplantet i henhold til utomhusplan. Ferdigstillelse av uteområdet på bakkeplan vil bli utført når årstiden tillater det. Veier og plasser for leilighetenes adkomst vil bli ferdigstilt samtidig med leilighetene. På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted plikter kjøper å medvirke til dette på årsmøte i sameiet mv.

Boder, sykkelparkering og parkering

Det medfølger en sportsbod som ligger i kjeller/ garasjeanlegget som går under begge byggene. Kjelleren vil også blant annet inneholde parkeringsplasser og sykkelparkering. Tilgang blir via heis og trappesjakt. Boden er uomsettelig og vil følge boligen. Boder fordeles av utbygger og kan ikke byttes. Varig bruksrett til p-plass vil være knyttet til leiligheten og kan kun omsettes sammen med leiligheten, med mindre retten omsettes til andre seksjonseiere i boligsameiet.
Oppgjør for erverv av rett til p-plass vil være gjensidig betinget av oppgjør for boligen, slik at overtakelse av rett til p-plass forutsetter at fullt oppgjør for boligen finner sted.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt  3. kvartal 2024. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Overtakelsestidspunktet kan falle på en dato etter 3. kvartal 2024.

Det sendes ut en retningsgivende fremdriftsplan ved oppstart tømrerarbeid. Kunder vil bli innkalt til overtakelse i samsvar med Bustadoppføringslovens bestemmelser. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Det vil bli gitt anledning til et besøk på byggeplass før overtagelse hvor kunder vil være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Garasje/ parkering

Det er mulig å kjøpe garasjeplass som tilvalg i lukket garasjeanlegg.
Pris per garasjeplass er kr 300 000.

Organisasjonsform

Sameieseksjon

Eiendommen er planlagt å bestå av et eierseksjonssameie med totalt 19 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet består av 2 bygg med felles drift og infrastruktur på tekniske løsninger. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Organisering av garasjeplassene og sameiet er ikke endelig vedtatt og utbygger forbeholder seg retten til å velge organiseringsform. Bod kan bli etablert som fellesareal ved vedtektsfestet bruksrett eller ideell andel av eiendommen. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har "tilknytning til hverandre". Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Vedtekter

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og disse følger vedlagt.

Eiendommens faste, løpende kostnader
1)            Felleskostnader
-               Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til ca. kr 25,- per kvm BRA per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a vedlikehold og drift av heis, forsikring av bygningsmasse, drift av garasjebygg, utgifter til regnskap- og forretningsførsel, snøbrøyting, fiberløsning for TV/Internett, felles strøm og vaktmestertjeneste.


Endelig budsjett fastsettes på årsmøte i sameiet.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Det er usikkerhetsfaktorer i budsjettet som bla forsikring, strøm/fjernvarme og serviceavtaler. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

2)            Info eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ingen av boligene har egen utleieenhet.

Forsikring

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Tomt

Prosjektet skal oppføres på eiendom gnr 115, bnr 124, bnr 42 og 259 i Bergen kommune.
Eiendommen skal sammenføyes til ett bruksnummer. Grensejustering, eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 3184 m².

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Eiendommen selges ihht bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til ca. kr 25,- per kvm BRA per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a vedlikehold og drift av heis, forsikring av bygningsmasse, drift av garasjebygg, utgifter til regnskap- og forretningsførsel, snøbrøyting, fiberløsning for TV/Internett, felles strøm og vaktmestertjeneste.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Økonomi

Prisantydning 6 100 000
Omkostninger 10 712
TOTALT 6 110 710

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF