Isdalstøbakken 80

Solgt

990 000

Prisantydning

Boligtype

Boligtomt

Totalpris

1 011 340

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Isdalstøbakken 80 (Solgt)

Eiendom i boligområde med stor tomt og gammel hytte

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Isdalstøbakken 80 990 000 21 342 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Boligtomt Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 0 / 0 KVM Eiet tomt, 1482 KVM 60220209

Parkering

Det foreligger ingen informasjon tilknyttet parkering.

Tomt

Tomt på 1.482 kvm., som ligger i et etablert og populært boligområde på Isdalstø. Det gjøres oppmerksom på at arealavvik kan forekomme.

På eiendommen ligger det en eldre hytte. Ved søknad om oppføring av ny bolig på tomten må hytten rives. Dette må besørges av kjøper for egen regning og risiko.

Nåværende eier har søkt om bygging av ny hytte på tomten. Kommunen ga avslag på dette da den overordnede planen for området er regulert til boligformål.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Diverse

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jf. vedlagte egenerklæringsskjema. Det er ikke utført tilstandasrapport da hytten anses som falleferdig og må rives. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3-10. Det oppfordres særskilt at man sjekker eiendommen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

På eiendommen ligger det en eldre hytte. Eventuell riving av hytten må besørges og betales av kjøper. Det gjøres oppmerksom på at hytten ikke blir ren- eller ryddiggjort før overtagelse.

Ved søknad om oppføring av ny bolig på tomten bærer kjøper all regning og risiko forbundet med utfall av byggesøknad. Det anbefales at man kontakter Alver kommune for ytterligere informasjon vedrørende eventuell bebyggelse av tomten.

Formuesverdi

Boligens ligningsverdi vil bli fastsatt av skatteetaten i henhold til gjeldende regelverk.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Vatn: Eigedomen er ikkje tilknytta offentleg nett.
Avløp: Eigedomen har ikkje avløp.
Veg: Eigedomen er tilknytta privat veg.
Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tilknytningsavgift til kommunen ved oppføring av ny bolig:
Ved oppføring av ny bolig på eiendommen tilkommer det tilknytningsavgift til kommunen for etablering av offentlig vann og avløp. Dette kommer i tillegg til kjøpesummen og dekkes av kjøper.

Tinglyste erklæringer

1948/1281-3/51  Bestemmelse om gjerde  
03.05.1948 
Bestemmelse om bruksrett
Bestemmelse om vedlikehold
 
1965/131-3/51  Bestemmelse om gjerde  
08.01.1965 
Overført fra: 1263-137/239

1965/134-3/51  Bestemmelse om gjerde  
08.01.1965 
Overført fra: 1263-137/242

1972/7489-2/51  Erklæring/avtale  
08.09.1972 
Grensegangssak
Overført fra: 1263-137/239
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/570789-1/200  Bestemmelse om veg  
31.05.2017 21:00 
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:802  
Bestemmelse om vedlikehold

2019/825590-1/200  Bestemmelse om adkomstrett  
16.07.2019 21:00 
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:151  
Bestemmelse om vedlikehold

2019/825590-2/200  Bestemmelse om veg  
16.07.2019 21:00 
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:151  

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidseiendom.

Området er i overordnet plan regulert til boligformål. Nåværende eier har fått avslag på å bygge ny hytte på bakgrunn av dette.

Kjøper bærer risiko for om tomten blir godkjent for boligbygging.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 990 000
Omkostninger 21 342
TOTALT 1 011 340

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF