Freimsanden 4

Visning

5 900 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

5 900 000

P-rom

114 KVM

Antall rom

2 Soverom

Freimsanden 4

Nå 6 SOLGT | Nye leiligheter på Importkaien | Sentrumsnært med gode sol- og utsiktsforhold

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Freimsanden 4 5 900 000 0 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Leilighet Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
114 / 114 / 0 KVM Eiet tomt, 6995 KVM 60219002

Standard

Velkommen til Importkaien.

Prosjektet ligger attraktivt til med flotte utsiktsforhold og kort avstand til Odda sentrum. Totalt består prosjektet av ti leiligheter på hele 116 kvadratmeter. Her blir den flotte sol- og utsiktsforhold. Boligene leveres med gjennomgående fine kvaliteter og en effektiv planløsning. Det blir heis i bygget og uteområdet blir levert med fellesareal og parkeringsplass. Det foreligger planer om etablering av kulturhus i nabobygget med muligheter for kafé, restaurant og takterrasse.

Kort fortalt:
Stilrent og moderne design
Solide og smakfulle kvaliteter
Kvalitetskjøkken med integrerte hvitevarer
Fliselagt bad
Mulighet for å kjøpe garasjeplass
Heis i bygget
Uteplass med fantastisk utsikt
Sjelden mulighet like ved Odda sentrum
Mulighet for båtplass

Oppvarming

Se leveransebeskrivelse.

Parkering

Parkering på felles parkeringsplass.
Mulighet for å kjøpe garasjeplass.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av boligene eller så snart årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger vil bli. Dette er planlagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Se leveransebeskrivelsen for mer informasjon. Det vil være mulig med tilvalg og endringer etter nærmere avtale med selger. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Diverse

Fremdriftsplan og ferdigstillelse:
Boligen planlegges ferdigstilt etter ca 12 måneder fra oppstart bygging og etter riving. Det er en forutsetning for igangsetting at minimum 5 av enhetene er solgt. Dersom forbehold fjernes innen den 31.08.2023 planlegges det oppstart i fjerde kvartal 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger:
Selger tar forbehold om at det inngås minimum fem kjøpekontrakter før igangsetting og at alle nødvendige godkjenninger fra Ullensvang kommune for prosjektet foreligger. Frist for selger å fjerne forbehold er satt til den 31.08.2023. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 25.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av priser uten varsel på usolgte enheter. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Løsninger/ innredninger som ikke fremgår av leveransebeskrivelsen/ romskjema leveres ikke, med mindre annet er avtalt. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Kjøper er gjort kjent med at selger i flere tilfeller vil kunne sende informasjon elektronisk via e-post dersom ikke annet er avtalt. Selger tar forbehold om å endre selskap som står som selger i prosjektet underveis i prosessen. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Prosjekteringen har tatt utgangspunkt i originale tegninger. Det tas forbehold om at det kan oppstå avvik mellom originaltegninger og faktisk bygget.

Utbygger tar forbehold om endring i antall seksjoner under utbygging. Dersom utbygger får godkjent å øke bygget til fire etasjer, kan det bli vurdert.

Utomhus
Utomhus plan er foreløpig og er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Fellesområde vil bli utført med grus og betong. Avhengig av årstid vil ferdigstillelse av utomhusområde bli utført etter overtagelse av den enkelte seksjon. Det ferdige produktet vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag.

Parkeringsplasser og boder
Det medfølger en sportsbod i kjeller, og en parkeringsplass på felles oppstillingsplass. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Ladning for el-bil parkering/ ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger. Det er planlagt å klargjøres for montering av ladestasjon.
Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.
Boligene vil få hvert sitt seksjonsnummer.

Vernet bygg/ Kulturbygg
Den verna delen er under utvikling og tiltak som hever den generelle tilstanden vil bli utført.
Målet er at den skal fremstå som på visualiseringen, men at en slik prosess er avhengig av de offentlige vernemyndighetenes velvilje og at endelig ferdigstillelse er vanskelig å tidfeste.
Utbygger tar forbehold om hvordan denne endelig vil fremstå, avvik fra illustrasjoner må påregnes i større og mindre grad.


For mer informasjon er leveransebeskrivelse vedlagt i prospekt eller kontakt megler.

Bro over Opo
Kommunen har vedtatt å bygge bro når prosjektet starter og at de har løyvd de første midlene til formålet.

Avbestilling
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 25.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Lovanvendelse
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger
Arealer pr. bolig fremkommer i prospekt. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. Sportsbod er også inkludert i oppgitt BRA-areal. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Forsikringsselskap
Den enkelte kjøper tegner boligforsikring fra overtagelse, og kjøperne av begge seksjonene er anbefalt å stille slik forsikring. Kjøper besørger også å tegne egen innboforsikring. Selger er ansvarlig for å forsikre bygget frem til nye kjøpere overtar.

Annonserte bilder er illustrasjoner av boligene. Det kan forekomme avvik. For mer info, se vedlagt leveransebeskrivelse

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Sameiebrøk

Sameiebrøk er ikke fastsatt.

Sameie

Området er planlagt å bestå av ett boligselskap. Sameiet er planlagt å bestå av totalt totalt 10 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.
Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1907/900179-1/48  Erklæring/avtale  
07.09.1907 
Konsesjon om erverv og regulering av vassdrag

1942/525-1/48  Erklæring/avtale  
06.06.1942 
Vedlikehold og fri grunn vedk. forebygging av Freimselva
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1956/17-1/48  Erklæring/avtale  
05.01.1956 
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven

1976/2079-1/48  Bestemmelse om kloakkledn  
30.06.1976 
Vegvesenets betingelser vedtatt
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/690-1/48  Erklæring/avtale  
23.02.2005 
Føresegn om vass-/kloakkleidning
Føresegn om opplegg av leidningar m.m.
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/469346-1/200  Fredningsvedtak  
25.04.2019 21:00 
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsformål: Bolig, forretning og kontor og andre kommunaltekniske anlegg.
Plannavn: Smelteverkstomta-sentrum

Reguleringssvar fra Ullensvang kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Eiendommen selges ihht bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Økonomi

Prisantydning 5 900 000
Omkostninger 0
TOTALT 5 900 000

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF