Vilhelm Bjerknes vei

Solgt

3 600 000

Prisantydning

Boligtype

Boligtomt

Totalpris

3 683 840

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Vilhelm Bjerknes vei (Solgt)

Attraktiv tomt på Fantoft | Volumstudie utført av Link Arkitektur | TU = 62% BRA | Solrikt og fri utsikt | Nært Bybanen!

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Vilhelm Bjerknes vei 3 600 000 83 842 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Boligtomt Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 0 / 0 KVM Eiet tomt, 886 KVM 60210119

Nærområdet

Tomten har en sentral og vestvendt beliggenhet i skillet mellom Slettebakken og Fantoft. Her får man nærhet til de fleste fasiliteter. Det er gangavstand til Meny dagligvareforretning på Fantoft samt kort kjøretid til Sletten Senter, som har et rikholdig utvalg av butikker og ulike servicetilbud. Gåavstand til flere barnehager, Slettebakken skole (1-7 klasse), Bjørgvin Montessoriskole (1-10 klasse) og Rudolf Steinerskolen (1-10 klasse) med flere. Det er meget gode kollektivtilbud med både buss- og Bybanestopp i nærområdet. Busslinje 1 og Bybanen har stoppested ved Fantoft. Bybanen bringer deg effektivt videre til Bergen lufthavn eller Bergen sentrum. Nærmiljøet byr på en rekke flotte turmuligheter - enten du ønsker en koselig spasertur rundt Tveitevannet eller en treningsøkt opp Ulriken. For treningsentusiastene ligger blant annet Bergenshallen, Turnkassen, Bergen Tennisarena og Fysak i rimelig nærhet. Det er for øvrig kort kjøretid til Haukeland universitetssykehus, Odontologen, Lagunen Storsenter og Bergen sentrum. Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Parkering

Biloppstillingsplass/garasje må etableres på egen grunn av kjøper.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Boligtomt på 886 m², som ligger i et attraktivt og etablert boligområde i skillet mellom Slettebakken og Fantoft.

Ca. 700 m² av tomten er regulert til boligformål. Den resterende nordlige fliken utgjør ca. 190 m² og er regulert til friareal / turveg . Med en tillatt utnyttelsesgrad på 62% BRA, gir dette mulighet for å bygge en bolig på ca. 430 m² fordelt på inntil 3 etasjer, inkludert parkeringskjeller / boder.

Link Arkitektur har utført et volumstudie av tomten. Huset, som inngår i volumstudiet, har et bruksareal på 260 kvm. (BRA) med uteoppholdsarealer på 543 kvm., inkludert terrasser. Dette gir en utnyttelsesgrad på ca. 32% BRA.

Tomten er omfattet av reguleringsplan Årstad gnr. 160, bnr. 938 m.fl. Slettebakken hovedgård (planid: 64660000). Plankart og reguleringsbestemmleser følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Det vises for øvrig til vedlagte basiskart med tomtegrense.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Diverse

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring i henhold til gjeldende vilkår, jf. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3-10. Det oppfordres særskilt at man sjekker eiendommen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Formuesverdi

Når tomten er bebygget, vil boligens formuesverdi bli fastsatt av skatteetaten i henhold til gjeldende regelverk. Formuesverdien utgjør normalt 25% av boligens markedsverdi. Kontakt Skattetaten for ytterligere informasjon.

Adgang til utleie

Ikke aktuelt.

Energimerking

Ikke aktuelt.

Vei, vann og avløp

- Eiendommen grenser til offentlig vei
- Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann (må besørges av kjøper)
- Eiendommen har ikke avløp (må besørges av kjøper)

Avløp:
Det ligger en kommunal avløpsledning som går over tomten ref. vedlagte VA-kart. Dersom kommunen godkjenner tilkobling til avløpsledningen kan den ikke legges nærmere enn 4 meter fra husets grunnmur. Avløpsledningen må også flyttes ifølge VA-etaten. Kjøper må selv søke VA-etaten om tilkobling, og bærer all kostnad og risiko forbundet med dette.

Vann:
Vilhelm Bjerknesvei borettslag har utstedt en erklæring som gir eier av gnr. 160, bnr. 990 i Bergen kommune (tomten som selges) rett til å kople seg vederlagsfritt på deres vannledning. Retten gjelder utelukkende for 160/990. Rettighetshaver forplikter seg til å påse at påkoplingen skjer på en måte som ikke påvirker vanntilførelsen til 160/925 i negativ grad. 160/990 skal også tilbakeføre eventuelle terrenginngrep slik det var før arbeidet startet. Alle kostnader forbundet med dette bæres av 160/990. Det er solidarisk ansvar for reparasjon og vedlikehold av felles vannledning. Avtalen følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Det foreligger også en avtale som sier at eier av tomt 160/990 har tillatelse til å knytte seg på vannledningen til gnr. 160, bnr. 984 (tilstøtende nabo). Dersom denne vannledningen ikke er tilstrekkelig dimensjonert, må eier av 160/990 være forberedt på at vannledningens dimensjon må økes. Alle kostnader forbundet med dette må dekkes av 160/990. Avtalen følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Tilknytningsavgift til kommunen ved oppføring av ny bolig:
Ved oppføring av ny bolig på eiendommen tilkommer det engangsgebyr per kvadratmeter for vann og avløp. Dette kommer i tillegg til kjøpesummen og dekkes av kjøper (kilde: bergen.kommune.no).

Bergen kommunes regulativ for 2021 utgjør følgende (inkl. 25% mva.):

- Vann kr. 36,88 inkl. mva. per kvm.
- Avløp kr. 36,88 inkl. mva. per kvm.

Dersom det kreves ytterligere erklæringer/avtaler vedrørende vei, vann og avløp er dette kjøpers fulle ansvar og risiko.

Kjøper betaler alle tilknytningskostnader, herunder private og offentlige, og bærer all risiko med utfallet av dette.

Ved søknad om rammetillatelse og påfølgende igangssettingstillatelse (IG) bærer kjøper all regning og risiko forbundet med utfallet av søknaden og dekker selv alle omkostninger i forbindelse med dette.

Kjøper er oppmerksom på at en ikke har anledning til å bruke veier, grøfter og fellesareal som opplagringsplass for materialer eller masser. Det er ikke tillatt å benytte beltegående maskiner på opparbeidede veier. Ved opparbeidelse av tomten må ikke skråning for fylling eller skjæring anlegges inn på regulert veigrunn. Tomtekjøper har selv ansvar for at overvann fra egen tomt ikke føres til naboeiendom eller fellesareal.

Dersom det av tomteeier, eller noen som handler i dennes tjeneste, forvoldes skade på vei, ledninger, fellesarealer, og/eller annen manns eiendom, er tomteeier erstatningspliktig ovenfor den skadelidende, eller ovenfor selger i dennes sted.

Kjøper må være oppmerksom på at det vil være solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Dersom det er etablert en velforeningen i området må kjøper påregne at det vil være pliktig medlemskap og at det vil påløpe medlemskontingent knyttet til brøyting og vedlikehold av felles privat vei m.m.

Tinglyste erklæringer

1988/43933-2/106 
Bestemmelse iflg. skjøte  
Tinglyst 19.12.1988 
Rettigheter og plikter iflg. kommunalt skjøte

Ovennevnte erklæring sier blant annet at parsellen har full gjerdeplikt mot kommunale veier, plasser og kommunens eiendom for øvrig. Dersom en parsellkjøper ønsker oppsatt støttemur mot vei eller plass på steder hvor dette ikke er forutsatt, må arbeidet utføres for egen regning i samråd med og etter godkjenning av anleggsseksjonen. På parsellen må det ikke drives håndverk eller hjemmeindustri. Eiendommens ubebygde areal skal holdes i slik stand at det ikke virker skjemmende for omgivelsene. Kommunen har rett til uten vederlag å strekke luftkabler og legge ledninger for vann, kloakk, gass og elektrisitet over parsellen. Kopi av den tinglyste erklæringen følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i erklæringens innhold.

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 64660000
Plannavn: Årstad. Gnr 160 Bnr 938 Mfl., Slettebakken Hovedgård
Ikrafttredelsesdato: 22.09.2020
Dekningsgrad: 100,0 %

I henhold til gjeldende plankart ligger tomten i område BFS3. Reguleringsplanen sier blant annet følgende:

Bebyggelse og anlegg:

Frittliggende småhusbebyggelse, BFS3:
Innenfor felt BFS3 tillates det etablert frittliggende småhusbebyggelse.

Takform:
Bebyggelsen skal ha saltak.

Farge- og materialbruk:
Bebyggelsen skal ha dempet farge- og materialbruk med varighet i utforming og høy kvalitet som er tilpasset tilstøtende bebyggelse og omgivelsenes uttrykk. Det skal benyttes matt taktekking.

Terrenginngrep:
Terrenginngrep skal gjøres på en mest mulig skånsom måte. Murer skal utføres i naturstein med maksimal tillatt høyde på murer/skjæringer 2 m over ferdig terreng.

Privat uteoppholdsareal:
Innenfor felt BFS3 skal det avsettes min 150 m² til privat uteoppholdsareal. Det kreves ikke areal til felles uteoppholdsareal.

Parkering:
Parkering skal etableres i underetasje innenfor formålet. Det skal etableres maks 2 parkeringsplasser for bil. Det skal etableres minimum 2,5 sykkelplasser per 100 m² boligareal.

Avkjørsel:
Avkjørsel til BFS3 er vist med avkjørselspil og skal fastsettes endelig i byggesak.

Arkitektur, estetikk og kvalitet:
Alle bygg, anlegg og uteområder skal gis en god materialbruk og en utforming med høy arkitektonisk kvalitet. Alle terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og tilpasses mot tilstøtende terreng. Fyllinger skal opparbeides og revegeteres med stedegen vegetasjon. Skjæringer skal renskes.
Overganger mellom skjæringer/fyllinger og eksisterende terreng skal tilpasses tilstøtende terreng. Forstøtningsmurer skal ha en helhetlig utforming i naturstein med maksimal tillat høyde 2,5 m over ferdig terreng.

Fremmede arter:
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det foreligge en miljøoppfølgingsplan for tiltak mot spredning av skadelige eller fremmede arter. Planen skal beskrive forslag til tiltak som skal omfatte hele gjennomføringsperioden.

Energi og fjernvarme:
Innenfor planområdet skal nye bygg tilknyttes fjernvarme, eller tilrettelegges med alternativ energiløsning i samråd med ansvarlig myndighet.

Ved søknad om igangsettingstillatelse:

VA- rammeplan:
VA-rammeplan av 08.02.2017 skal legges til grunn ved videre detaljprosjektering. Senest ved søknad om igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at VA-rammeplanen er lagt til grunn for detaljprosjekteringen. Dette dokumenteres i form av forhåndsuttale fra VA-etaten.

Tekniske planer for offentlig veiareal:
Det skal utarbeides detaljerte tekniske planer for nye og endrede offentlige veiareal i planen. Tekniske planer skal inneholde bl.a. veilys, overvannshåndtering og skiltplan. Planene skal godkjennes av rette veimyndighet før det kan gis igangsettelsestillatelse for tiltak.

Før igangsettingstillatelse for bygg i BFS3:

Det skal foreligge godkjent plan for omlegging av kommunal spillvannsledning over eiendommen.

Interessenter oppfordres særskilt å sette seg grundig inn i reguleringsplanens bestemmelser. Reguleringsplanen følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Øvrig reguleringsinformasjon:

PlanID: 10900000
Plannavn: Årstad. Slettebakken Søndre
Ikrafttredelsesdato: 09.01.1957
Dekningsgrad: < 0,1 %

PlanID: 0
Plannavn: Årstad/Fana. Fantoft Studentby
Ikrafttredelsesdato: 17.03.1967
Dekningsgrad: < 0,1 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
64660000 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse (86,2 %)
64660000 - Turvei (13,4 %)
64660000 - Kjøreveg (0,4 %)
64660000 - Annen veggrunn, grøntareal (0,1 %)

Hensynssoner (Reguleringsplaner på grunnen):

64660000 - Bevaring kulturmiljø (13,4 %)
64660000 - Frisiktsone (1,5 %)

Bestemmelsesområder (Reguleringsplaner på grunnen):
64660000 - Vilkår, bruk (27,3 %)

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Grønnstruktur Grønnstruktur G (70,0 %)
65270000 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY (30,0 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Kulturmiljø:
65270000 - Fantoftåsen (99,0 %)
65270000 - Historiske veifar (24,7 %)

Kommunedelplan
I henhold til kommunedelplan er eiendommen avsatt til:
9730000 - Park/turvei (62,8 %)
9730000 - Boligområder (37,2 %)

Restriksjonsområder i kommunedelplan:
NaN - Annen restriksjon (34,5 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
30300000 - Årstad. Gnr 12 Bnr 30 Og Del Av Bnr 2, Fantoft
30080302 - Årstad. Gnr 12 Bnr 249 Mfl., Fantoftvegen 14A - 201322272
30080100 - Årstad/fana. Fantoft Studentby, Omsorgsbolig, Vesentlig Endring - 200014484
16990001 - Årstad. Bybane I Bergen, Strekningen Wergeland - Hopsbroen - 200713704
16990001 - Årstad. Bybane I Bergen, Strekningen Wergeland - Hopsbroen - 200713704
16990000 - Årstad/fana. Bybane I Bergen, Delstrekning 4 - Wergeland - Hopsbroen - 200208976
10520000 - Årstad. Bergensdalens Sydlige Del, Distr. Slettebakken

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 12/86
Bygningstype: Tilbygg Tomannsbolig, vertikaldelt
Status: Igangsettingstillatelse
Dato: 09.09.2020

Eiendom: 12/104
Bygningstype: - Enebolig m/hybel/sokkelleil.
Status: Rammetillatelse
Dato: 28.04.2015

Andre Opplysninger:
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Reguleringssvar fra Bergen kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger i salgsoppgaven er lest og godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 3 600 000
Omkostninger 83 842
TOTALT 3 683 840

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF