Klauvarinden

Visning

4 700 000

Prisantydning

Boligtype

Tomannsbolig

Totalpris

4 700 000

P-rom

109 KVM

Antall rom

3 Soverom

Klauvarinden

Prosjektert tomannsbolig over to plan | Tre soverom | Separat vaskerom

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Klauvarinden 4 700 000 0 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Tomannsbolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
109 / 130 / 0 KVM Eiet tomt, 0 KVM 60219000

Standard

Velkommen til Klauvarinden.

Prosjektet består av en tomannsbolig i et attraktivt og barnevennlig område på Klauvarinden. Boligene leveres med gjennomgående fine kvaliteter og en effektiv planløsning med totalt tre soverom, bad, toalett og separat vaskerom.

Kort fortalt:

Stilrent design
Solide og smakfulle kvaliteter
Kvalitetskjøkken fra Sigdal med integrerte hvitevarer
Fliselagte bad og ekstra toalett
Separat vaskerom
Tre soverom
Romslig sportsbod
Varmekabler på bad
Ildsted i stue

Oppvarming

Boligene leveres med ildsted i stue og varmekabler på baderom og i vaskerom.

Parkering

Biloppstillingsplass på felles grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av boligene eller så snart årstiden tillater det.
Utearealet planeres med stedlige masser/gruses.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger vil bli. Dette er planlagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Byggemåte

Se leveransebeskrivelsen for mer informasjon. Det vil være mulig med tilvalg og endringer etter nærmere avtale med selger. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Diverse

Fremdriftsplan og ferdigstillelse:
Boligen planlegges ferdigstilt etter ca 6 måneder fra oppstart. Det er en forutsetning for igangsetting at minimum én av enhetene er solgt. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger:
Selger tar forbehold om at det inngås 1 av 2 kjøpekontrakter før igangsetting og at alle nødvendige godkjenninger for prosjektet foreligger. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten  samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 40.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av priser uten varsel på usolgte enheter. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Løsninger/ innredninger som ikke fremgår av leveransebeskrivelsen/ romskjema leveres ikke, med mindre annet er avtalt. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVSinstallasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Kjøper er gjort kjent med at selger i flere tilfeller vil kunne sende informasjon elektronisk via e-post dersom ikke annet er avtalt. Selger tar forbehold om å endre selskap som står som selger i prosjektet underveis i prosessen. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Utomhus plan er foreløpig og er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Fellesområde vil bli utført med grus og betong. Avhengig av årstid vil ferdigstillelse av utomhusområde bli utført etter overtagelse av den enkelte seksjon. Det ferdige produktet vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag.

Boligene vil få hvert sitt seksjonsnummer.
For mer informasjon er leveransebeskrivelse vedlagt i prospekt eller kontakt megler.

Avbestilling
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 40.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Lovanvendelse
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger
Arealer pr. bolig fremkommer i prospekt. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. Sportsbod er også inkludert i oppgitt BRA-areal. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Forsikringsselskap
Den enkelte kjøper tegner boligforsikring fra overtagelse, og kjøperne av begge seksjonene er anbefalt å stille slik forsikring. Kjøper besørger også å tegne egen innboforsikring. Selger er ansvarlig for å forsikre bygget frem til nye kjøpere overtar.

Annonserte bilder er illustrasjoner av boligene. Det kan forekomme avvik. For mer info, se vedlagt leveransebeskrivelse

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Sameiebrøk

Hver seksjon i hver enkelt bolig får en sameiebrøk på 1/2.

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Organisasjonsform
Området er planlagt å bestå av ett boligselskap. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 2 stk. boligseksjoner på hver sin eksisterende tomt. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og vedtektsfestet bruksrett til areal utenfor sin bolig. Det er fra 01.01.2020 forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har "tilknytning til hverandre". Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Energimerking av boligen skal utføres av selger men dette er pr. salgsstart ikke utført.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1963/501832-2/106  Bestemmelse om gjerde  
27.04.1963 
Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1985/1454-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
14.01.1985 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:176 Bnr:61  

Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1986/18196-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
06.06.1986 
Rettighetshaver:MARY SELJEVOLL
Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1986/23572-1/106  Bestemmelse om veg  
18.07.1986 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:176 Bnr:204  

Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1991/2526-1/106  Erklæring/avtale  
28.01.1991 
Gjensidig ledningsrett for felles vann- og kloakkledn.
Best. om rep. vedlikeh. m.v. Kan ikke slettes uten samt.
fra Anleggsseksjonen. A 475
Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1995/13012-2/106  Best. om vann/kloakkledn.  
09.06.1995 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1997/29156-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
16.10.1997 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1998/11339-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
06.05.1998 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1998/11340-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
06.05.1998 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 4601-176/85
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2018/1316758-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
25.09.2018 21:00 
Solidarisk ansvar for fremtidig drift og vedlikehold
Tilknytningsrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen Kommune org.nr 964 338 531
 
2018/1316946-1/200  Bestemmelse om vannledning  
25.09.2018 21:00 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:176 Bnr:85  
Bestemmelse om solidarisk ansvar for drift og vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen Kommune org.nr 964 338 531
 
2018/1316946-2/200  Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner  
25.09.2018 21:00 
 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:176 Bnr:85  
Bestemmelse om solidarisk ansvar for drift og vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen Kommune org.nr 964 338 531
 
2018/1316946-3/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
25.09.2018 21:00 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:176 Bnr:85  
Bestemmelse om solidarisk ansvar for drift og vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen Kommune org.nr 964 338 531
 
2018/1316946-4/200  Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel  
25.09.2018 21:00 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:176 Bnr:85  
Bestemmelse om solidarisk ansvar for drift og vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra Bergen Kommune org.nr 964 338 531

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Bebyggelse og anlegg Øvrig byggesone ØB (100,0 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
8710000 - A°sane. Gnr 176 Bnr 2, Klauvaneset - 190611545
8590000 - A°sane. Salhus Bro (Nordhordlandsbrua), Ny Tilførselsvei - 190711187

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 176/91
Bygningstype: Underbygg Enebolig
Status: Meldingssak registrer tiltak
Dato: 09.12.2009

Eiendom: 176/203
Bygningstype: Tilbygg Tomannsbolig, vertikaldelt
Status: Igangsettingstillatelse
Dato: 07.06.2021

Andre Opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas a° være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert pa° overordnede støyberegninger. Dette vil kunne fa° betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Salgs- og betalingsvilkår

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, fortrinnsvis sammen med fagkyndig person. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har en mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Dette betyr blant annet at det kun foreligger en mangel når:
Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg selv, må det tas særskilt forbehold om dette i bud.

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Eiendommen selges ihht bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Økonomi

Prisantydning 4 700 000
Omkostninger 0
TOTALT 4 700 000

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF