Lyngbøveien

Solgt

450 000

Prisantydning

Boligtype

Boligtomt

Totalpris

458 842

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Lyngbøveien (Solgt)

Vestvendt tomt på hele 6.7 mål (LNF) - Solrikt og fin utsikt - Boliger på nord og sørsiden av tomten

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Lyngbøveien 450 000 8 842 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Boligtomt Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 0 / 0 KVM Eiet tomt, 6717 KVM 60210094

Nærområdet

Arealet ligger i vestvendt terreng med utsikt over Lyngbøvatnet. Arealet mellom denne tomten og Lyngbøveien er ekspropriert av Bergen Kommune. Det er boliger på nordsiden og sørsiden av tomten.

Fra eiendommen er det kort avstand til buss og butikk, barnehage og skole. Beliggenheten er videre et godt utgangspunkt for flere fine turmuligheter. Det er også kort avstand til attraktive Tennebekktjørna som er et yndet rekreasjonsområdet for store og små med gode bademuligheter, lekeplass og tursti videre til Kanadaskogen eller i retning Viggohytten og Laksevåghytten. For dette området er det meste lagt til rette for en aktiv hverdag med kort avstand til lekeplass og ballbane, Laksevåghallen og Lyngbø idrettspark.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomten ligger ved Lyngbøveien like ved oppkjørselen til Nipedalen. Se også vedlagt kart i salgsoppgaven.

Tomt

Se vedlagte kart med tomtegrenser som viser det eksproprierte arealet og arealet som er midlertidig ekspropriert (kilde: Bergen kommune).

Nedre del av tomten ligger i svakt skrånet terreng. Den bakre del av tomen ligger i skrånet terreng.

Formuesverdi

Dersom det på sikt vil bli mulig å begbygge tomten så vil boligenes ligningsverdi bli fastsatt av skatteetaten i henhold til gjeldende regelverk. Ligningsverdien utgjør normalt 25% av boligens markedsverdi. Kontakt Skattetaten for ytterligere informasjon.

Diverse

Se vedlagte dokumenter vedrørende regulering for området. Det oppfordres til å gjøre nødvendige undersøkelser hos de aktuelle etatene for videre potensial for bruk av tomten.

Verken arvinger eller fullmakts haver for salget har kjennskap om muligheter for videre utvikling av tomten. Det er heller ikke gjort undersøkelser
om det er øvrige forhold som vil begrense videre utvikling av tomten.

I kommuneplanens arealdel 2018 (KPA) er denne aktuelle tomtens areal avsatt med LNF-formål. Det er kjøpers ansvar å søke arealet omregulert for eventuelt videre utvikling.

Det vedlagte basiskartet er tomten med de opprinnelige tomtegrensene, før ekspropriering.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 64830000
Plannavn: Laksevåg. Gnr 149 Bnr 1139 Mfl., Lyngbøveien
Ikrafttredelsesdato: 25.09.2019
Dekningsgrad: 26,4 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
64830000 - Friluftsformål (17,7 %)
64830000 - Kjøreveg (3,7 %)
64830000 - Annen veggrunn, tekn. anl. (2,8 %)
64830000 - Veg (1,0 %)
64830000 - Parkeringsplasser (0,8 %)
64830000 - Gate med fortau (0,3 %)
64830000 - Kollektivholdeplass (0,2 %)
64830000 - Boligbebyggelse (0,1 %)

Hensynssoner (Reguleringsplaner på grunnen):

64830000 - Ras- og skredfare (17,2 %)
64830000 - Bevaring kulturmiljø (3,7 %)

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
PlanID: 40400004
Plannavn: Laksevåg. Gnr 149 Bnr 19, Gamle Tennebekkvei
Ikrafttredelsesdato: 04.10.1966

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - LNF LNF LNF (99,9 %)
65270000 - Bebyggelse og anlegg Øvrig byggesone ØB (0,1 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Kulturmiljø:
65270000 - Historiske veifar (1,3 %)
Faresoner:
65270000 - Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred (100,0 %)
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (100,0 %)
Rød støysone:
65270000 - Vei støy - Rød sone (0,1 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
40400000 - Laksevåg. Øvre Lyngbø, Hovedføring Mv
40400000 - Laksevåg. Øvre Lyngbø, Hovedføring Mv
40130000 - Laksevåg. Gnr 148 Bnr 1 Og 13 Mfl., Regulering Av Søndre Og Nordre Lyngbø
40130000 - Laksevåg. Gnr 148 Bnr 1 Og 13 Mfl., Regulering Av Søndre Og Nordre Lyngbø
Andre Opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Vei, vann og avløp

Se vedlegg til denne salgsoppgaven.

Det er opp til kjøper å gjøre nødvendige undersøkelser i forhold til strekk og mulighet for tilknytning til offentlig vann- og avløp.

Energimerking

Ikke aktuelt for denne eiendommen.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om tomteareal i salgsoppgaven er hentet fra Bergen Kommune. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 450 000
Omkostninger 8 842
TOTALT 458 842

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF