Klauvarinden

VISNING

4 700 000

PRISANTYDNING

BOLIGTYPE

Tomannsbolig

TOTALPRIS

4 700 000

P-ROM

109

ANTALL ROM

3

Klauvarinden

Prosjektert tomannsbolig over to plan | Tre soverom | Separat vaskerom

Erlend Hauglid

92 61 70 70

eh@zmegleren.no

Nøkkelinformasjon

ADRESSE

Klauvarinden

PRISANTYDNING

4 700 000

OMKOSTNINGER

0

BOLIGTYPE

Tomannsbolig

EIERFORM

Selveier

FELLESUTGIFTER

0

AREAL (P-ROM / BRA / BTA)

109/130/0KVM

TOMT

Eiet tomt,0KVM

OPPDRAGSNUMMER

60219000

Standard

Velkommen til Klauvarinden.

Prosjektet består av en tomannsbolig i et attraktivt og barnevennlig område på Klauvarinden. Boligene leveres med gjennomgående fine kvaliteter og en effektiv planløsning med totalt tre soverom, bad, toalett og separat vaskerom.

Kort fortalt:

Stilrent design
Solide og smakfulle kvaliteter
Kvalitetskjøkken fra Sigdal med integrerte hvitevarer
Fliselagte bad og ekstra toalett
Separat vaskerom
Tre soverom
Romslig sportsbod
Varmekabler på bad
Ildsted i stue

Diverse

Fremdriftsplan og ferdigstillelse:
Boligen planlegges ferdigstilt etter ca 6 måneder fra oppstart. Det er en forutsetning for igangsetting at minimum én av enhetene er solgt. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger:
Selger tar forbehold om at det inngås 1 av 2 kjøpekontrakter før igangsetting og at alle nødvendige godkjenninger for prosjektet foreligger. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten  samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 40.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av priser uten varsel på usolgte enheter. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Løsninger/ innredninger som ikke fremgår av leveransebeskrivelsen/ romskjema leveres ikke, med mindre annet er avtalt. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVSinstallasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Kjøper er gjort kjent med at selger i flere tilfeller vil kunne sende informasjon elektronisk via e-post dersom ikke annet er avtalt. Selger tar forbehold om å endre selskap som står som selger i prosjektet underveis i prosessen. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Utomhus plan er foreløpig og er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Fellesområde vil bli utført med grus og betong. Avhengig av årstid vil ferdigstillelse av utomhusområde bli utført etter overtagelse av den enkelte seksjon. Det ferdige produktet vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag.

Boligene vil få hvert sitt seksjonsnummer.
For mer informasjon er leveransebeskrivelse vedlagt i prospekt eller kontakt megler.

Avbestilling
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 40.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Lovanvendelse
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger
Arealer pr. bolig fremkommer i prospekt. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. Sportsbod er også inkludert i oppgitt BRA-areal. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Forsikringsselskap
Den enkelte kjøper tegner boligforsikring fra overtagelse, og kjøperne av begge seksjonene er anbefalt å stille slik forsikring. Kjøper besørger også å tegne egen innboforsikring. Selger er ansvarlig for å forsikre bygget frem til nye kjøpere overtar.

Annonserte bilder er illustrasjoner av boligene. Det kan forekomme avvik. For mer info, se vedlagt leveransebeskrivelse

Gi bud

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under,eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Økonomi

Prisantydning

4 700 000

Omkostninger

0

TOTALT

4 700 000

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

Dag Jonny Johannessen

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Eiendomsmegler

Joakim Ellingsen Bøkenes

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Footer

© 2023 Alle rettigheter reservert

Personvern