Seim

Visning

400 000

Prisantydning

Boligtype

Boligtomt

Totalpris

411 342

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Seim

Boligtomt (Solli) beliggende på et høydedrag i Elsåsvegen, Seim.

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Seim 400 000 11 342 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Boligtomt Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 0 / 0 KVM Eiet tomt, 1637 KVM 61220020

Nærområdet

Eiendommen ligger omkring 2 km unna Seim skole og idrettspark. Tomten ligger skrånet og er å anse som naturtomt, men med fint potensiale for videre utvikling.
Her vil man kunne få seg et flott sted, ikke lange veien unna både skole og barnehage.
Videre har man også kort vei til flotte turløyper og rekreasjonsområder ved bl.a. Fisketangen og Vallevika på Seim.
Til regionsentrumet Knarvik tar det ca. 15. min med bil og videre til Bergen ca. 45 min.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt.

Tomt

Fordeler ved å bygge nytt:
- Bolig tilpasset etter eget behov
- Bolig i forskriftsmessig stand med flere års reklamasjonsfrist
- Bolig med energiøkonomiske og klimavennlige løsninger
- Lave vedlikeholdskostnader i nær framtid
- Dokumentavgift kun av tomteverdi

Tomten er opplyst til å være 1 637,5 kvm iht. tilsendt matrikkelutskrift.
Tomten er i dag å regne som naturtomt og noe bratt.

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

Ved bruk av kart/gps; skriv Elsåsvegen 30 og eiendommen vil da ligge mellom husnummer 30 og 34.
Fra Seim idrettsanlegg følger man Lurevegen (FV 5474) omking 1,5 km før en tar avkjørselen innover Elsåsvegen. Følg så veien til Elsåsvegen og ta første til venstre.

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Diverse

Det vil tilkomme faste løpende kostnader når tomten er bebygd. Det må påregnes faste løpende kostnader til kommunale avgifter, renovasjonsavgift, bygningsforsikring, forsikring innbo og løsøre, energi/strøm, drift-og vedlikehold, brøyting av vei, vedlikehold av vann- og avløpsledninger. Listen er ikke uttømmende.

Formuesverdi

Formuesverdien på eiendommen er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Formuesverdien er ulik for primærbolig og sekundærbolig. For primærbolig (der boligeier er folkeregistrert pr 1. januar) utgjør formuesverdien 25% av kvadratmeterprisene og 90 % for sekundærboliger (alle andre boliger).

Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi av ubebygget tomt hverken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Adgang til utleie

Eiendommen er ubebygd.

Energimerking

Det er ikke krav om energimerking ved salg av tomt.

Vei, vann og avløp

- Det foreligger veirett via privat vei til offentlig vei
- Eiendommen er ikke tilknyttet avløp.
- Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.

Kjøper må være innforstått med at det påløper kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei og ved opparbeidelse av vann og avløp.
Kjøper bærer selv ansvar og risiko for at tilkoblingspunkt for vann- og avløpsledninger o.l. tilfredsstiller krav fra kommunen, brannvesenet o.l. og for at tilkobling kan gjennomføres.

For informasjon vedr. tilkobling til strømnettet, vennligst ta direkte kontakt med BKK på tlf. 55127000 eller se bkk.no.
BKK svarer også på spørsmål om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert på eller ved eiendommen.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er ikke detalj- eller områderegulert, og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel er gjeldende, her avsatt til bolig (gul sone).

Utklipp fra kommuneplanen sin arealdel 2019-2031 legger følgende føring:
"Føremålet er byggeområde for bustader med tilhøyrande bygningar, infrastruktur og uteareal.
Minste tomteareal for einebustader er 650 m² og for tomannsbustader 1000 m² (500 m² per bueining).
Bygd areal skal ikkje overstige 30 % BYA. Samla bruksareal (BRA) skal ikkje overstige 400 m²."

Det presiseres at nye eiere må søke kommunen om oppføring av bolig. Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i gjeldene planer og bestemmelser for området. Oppføring av bolig må søkes og godkjennes av kommunen for ny eiers regning og risiko.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Tomten selges slik den fremstår i dag med tinglyste rettigheter. Tomten leveres slik den står. All opparbeidelse må foretas av kjøper.


Det må påregnes kostnader forbundet med klargjøring av tomt, f. eks hogging av trær, fyllmasser o.l. Vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt med fagkyndige / entreprenører for et ev. prisestimat.

Kjøper er selv ansvarlig for å bekoste og føre all infrastruktur inn på tomten (vei, vann, avløp, strøm, fiber m.m.)

Alle arealangivelser, samt beskrivelser av tomten er hentet fra informasjon fra kommunen. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger til megler. Videre er det innhentet opplysninger fra kommunen og andre relevante kilder.

Tomten er ikke oppmålt av megler. Oppgitt areal er hentet fra kart og eiendommens matrikkelutskrift. Tomtegrenser er ikke kontrollert. Matrikkelutskrift er vedlagt.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.
I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 400 000
Omkostninger 11 342
TOTALT 411 342

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF